Algemene voorwaarden (per 01-02-2021)

Algemene voorwaarden (per 01-02-2021)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden JE Installatie B.V.

Artikel 1. Definities

 1. JE Installatie: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JE Installatie B.V., statutair gevestigd te (7671 DA) Vriezenveen aan de Nijverheidsweg 29, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 77530608. 
 2. Opdrachtgever: de contractspartij van JE Installatie.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst die is gesloten tussen JE Installatie en Opdrachtgever inzake het werk. 
 4. Het werk: het totaal van de tussen JE Installatie en Opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en de door JE Installatie te leveren zaken en/of diensten.
 5. BW: het Burgerlijk Wetboek naar Nederlands Recht.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten of overige diensten van JE Installatie. 
 2. De toepasselijkheid van (eventueel) door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. De (ver)nietig(baar)heid van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ten aanzien van deze bepaling(en) vindt wettelijke conversie plaats ex artikel 3:42 BW. Mocht wettelijke conversie ex artikel 3:42 BW – om welke reden dan ook – niet kunnen plaatsvinden, dan treden JE Installatie en Opdrachtgever in overleg om alsdan nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. JE Installatie en Opdrachtgever kunnen alleen geldig schriftelijk overeenkomen dat wordt afgeweken van deze algemene voorwaarden. Als van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. 
 5. Indien zich een situatie voordoet die niet is geregeld in de opdrachtbevestiging, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan zal deze situatie worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen tussen JE Installatie en Opdrachtgever. 

Artikel 3. Aanbiedingen, begrotingen, offertes en prijzen

 1. Alle aanbiedingen, begrotingen en offertes van JE Installatie zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn is opgenomen voor de aanvaarding daarvan.
 2. Alle prijsopgaven in offertes of aanbiedingen zijn onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk tussen JE Installatie en Opdrachtgever is overeengekomen. JE Installatie is gerechtigd te leveren tegen de door haar gehanteerde prijzen zoals die gelden op de dag van (af)levering/uitvoering en verhogingen opgetreden in onder andere lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (waaronder begrepen belastingen, invoerrechten en dergelijke) aan Opdrachtgever, ontstaan na uitbrenging van de offerte dan wel aanbieding dan wel de totstandkoming van de Overeenkomst, door te berekenen voor die zaken, werkzaamheden en/of diensten die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door JE Installatie moeten worden verricht of worden geleverd. Slechts ingeval JE Installatie een prijsverhoging van 20% doorberekent aan Opdrachtgever over de overeengekomen prijs, niet zijnde een consument, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Ingeval Opdrachtgever een Consument is, is Opdrachtgever slechts ingeval JE Installatie een prijsverhoging van 10% doorberekent aan Opdrachtgever over de overeengekomen prijs, gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. 
 3. Alle geoffreerde prijzen of aanbiedingen zijn netto, exclusief btw, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, kosten van in- en uitlading en vervoer-, verzend en administratiekosten, wachttijd, embalagekosten, montage- en installatiekosten, enzovoorts, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht JE Installatie niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte vermelde zaken en/of diensten c.q. uitvoering van een deel van het werk tegen de daarvoor opgegeven (deel)prijzen.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst, wijziging nadien en meer- en minderwerk

 1. De Overeenkomst komt pas tot stand nadat JE Installatie de aanvaarding van de aanbieding of offerte schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging dan wel door middel van een schriftelijke door beide partijen ondertekende overeenkomst dan wel doordat JE Installatie een aanvang neemt met de uitvoering van de dienst/het werk of de levering van zaken. 
 2. JE Installatie en Opdrachtgever kunnen slechts geldig schriftelijk wijzigingen overeenkomen in de tot stand gekomen Overeenkomst. 
 3. Ingeval de Overeenkomst als bedoeld in lid 1 van dit artikel tot stand komt met meerdere Opdrachtgevers, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk jegens JE Installatie.
 4. Verrekenen van meer- en minderwerk vindt plaats:
  4.1. Ingeval van een wijziging in de Overeenkomst of de voorwaarden van de uitvoering;
  4.2. Ingeval van aanwijzingen door of vanwege de overheid op grond van geldende wettelijke voorschriften of beschikkingen;
  4.3. Ingeval van afwijking van de bedragen van de stelposten en verrekenbare hoeveelheden;
  4.4. In gevallen waarin verrekening als meer- en minderwerk in deze algemene voorwaarden is voorgeschreven.
 5. Wijzigingen als in lid 4 sub a van dit artikel bedoeld, zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht / Overeenkomst laat onverlet de aanspraken van de Opdrachtgever op uitvoering, respectievelijk van JE Installatie op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zou worden bewezen dat meerwerk als zodanig is opgedragen.
 6. Het staat JE Installatie vrij de meer- of minderkosten te verrekenen.

Artikel 5. Kwaliteit, omschrijving, verantwoordelijkheden en opdrachtbevestiging

 1. JE Installatie verplicht zich jegens Opdrachtgever de zaken en/of diensten en/of het werk te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader opgenomen in de door JE Installatie aan Opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging dan wel tot stand gekomen Overeenkomst. 
 2. Aan Opdrachtgever getoonde modellen worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt, zonder dat de door JE Installatie af te leveren zaken daaraan hoeven te beantwoorden.
 3. Opdrachtgever kan géén rechten ontlenen aan de door JE Installatie gedane mededelingen over (technische) productspecificaties en gegevens zoals vermeld op de website, in brochures, catalogi of andere informatie verschaffende bescheiden, tenzij diezelfde gegevens zijn opgenomen in de opdrachtbevestiging of de Overeenkomst.
 4. JE Installatie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor alle (product)specificaties in de ruimste zin des woords, plannen, schema’s en dergelijke, alsmede niet voor materialen of onderdelen die uitdrukkelijk door of namens JE Installatie worden voorgeschreven. Opdrachtgever zal JE Installatie op eerste verzoek vrijwaren voor aanspraken van derden uit dien hoofde, aanspraken op grond van intellectuele eigendomsrechten daaronder begrepen.
 5. Het inwinnen van advies bij JE Installatie, al dan niet over de toepassingsmogelijkheden van door haar geleverde of nog te leveren zaken of over het door Opdrachtgever beoogde gebruiksdoel van die zaken, ontslaat Opdrachtgever nimmer van diens eigen eindverantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hiervan.
 6. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel voortvloeit uit de opdrachtbevestiging dan wel de Overeenkomst, is JE Installatie nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de aanschaf of keuzes van bepaalde zaken door Opdrachtgever, noch verstrekt JE Installatie enige garanties daaromtrent alsmede niet voor het door Opdrachtgever beoogde gebruiksdoel van deze aangeschafte zaken.
 7. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, uitvoering, gewicht, formaat en dergelijk van de door JE Installatie geleverde zaken, leveren voor JE Installatie géén grond op om de Overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) te ontbinden, noch rechtvaardigt dit een vermindering van de daarvoor verschuldigde prijs of geeft dit recht op vervanging of herstel. 
 8. Het is JE Installatie te allen tijde – zonder dat voorafgaand overleg of goedkeuring van Opdrachtgever is vereist – toegestaan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met behulp van door haar ingeschakelde derden te laten uitvoeren of diens rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

Artikel 6. Levertijden, levering, aflevering en risico

 1. De door JE Installatie opgegeven termijnen zijn geen fatale termijnen. Door het enkel verstrijken van deze termijnen raakt JE Installatie niet in verzuim en kan Opdrachtgever niet tot ontbinding van de Overeenkomst overgaan. In dat geval is een voorafgaande, deugdelijke en schriftelijke ingebrekestelling vereist waarin een minimale termijn van 60 dagen is opgenomen. 
 2. De zaken zullen worden afgeleverd / bezorgd op de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst is bepaald of naderhand tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. 
 3. De kosten voor aflevering of bezorging – de transportkosten daaronder mede, doch niet uitsluitend begrepen – komen volledig voor rekening van Opdrachtgever, tenzij daarvan schriftelijk door partijen is afgeweken.
 4. JE Installatie is gerechtigd in gedeelten te leveren (deelleveranties) en deze afzonderlijk aan Opdrachtgever te factureren.
 5. Ingeval JE Installatie nadere informatie of bescheiden van Opdrachtgever of derden nodig heeft om haar verplichtingen behoorlijk te kunnen nakomen, vangt de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn pas aan op het moment dat JE Installatie die informatie of bescheiden volledig heeft ontvangen.

Artikel 7. Verlangen van zekerheden

 1. Indien er op enig moment – zowel voor als na het toezenden van de opdrachtbevestiging dan wel het tot stand komen van de Overeenkomst – twijfel ontstaat bij JE Installatie omtrent de betalingscapaciteit of solvabiliteit van Opdrachtgever, is JE Installatie bevoegd de aflevering of bezorging als bedoeld in artikel 6 van deze algemene voorwaarden of uitvoering van nog te verrichten werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever voldoende zekerheid voor de nakoming van zijn (betalings-)verplichtingen heeft verschaft aan JE Installatie. 
 2. Of de door Opdrachtgever aangeboden zekerheden als bedoeld in lid 1 van dit artikel voldoende zijn, is uitsluitend ter beoordeling aan JE Installatie. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door JE Installatie door deze vertraagde aflevering of bezorging te lijden schade.
 3. Ingeval Opdrachtgever op enigerlei wijze nalatig blijft voldoende zekerheden te stellen als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is JE Installatie gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden zonder dat JE Installatie gehouden is enig schade aan Opdrachtgever te vergoeden
 4. Ingeval JE Installatie de Overeenkomst ontbindt als bedoeld in lid 3 van dit artikel, is Opdrachtgever gehouden om eventueel reeds geleverde zaken binnen één week na de ingeroepen ontbinding aan JE Installatie te retourneren. Zolang de (geretourneerde) zaken niet door JE Installatie zijn ontvangen, blijven deze voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 8. Opslag, opschorting en retentierecht

 1. Indien Opdrachtgever weigert de (af)geleverde zaken af te nemen of weigert mee te werken aan de bezorging daarvan, is JE Installatie bevoegd deze zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan.
 2. Ingeval JE Installatie overgaat tot toepassing van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, is zowel de factuur ter zake de opslagkosten alsmede de facturen ter zake de afgeleverde dan wel bezorgde zaken direct en in zijn geheel opeisbaar. 
 3. JE Installatie is bevoegd zijn verplichting tot afgifte van de opgeslagen zaken op te schorten totdat de opeisbare facturen als bedoeld in lid 2 van dit artikel in zijn geheel door Opdrachtgever zijn voldaan en tevens totdat alle opeisbare vorderingen van JE Installatie uit hoofde van eerdere of latere tot stand gekomen Overeenkomsten dan wel uit andere hoofde zijn voldaan, alle vorderingen van JE Installatie vanwege het niet- of niet behoorlijk nakomen van Opdrachtgever daaronder uitdrukkelijk begrepen. 
 4. Ingeval JE Installatie uit andere hoofde zaken van Opdrachtgever onder zich heeft als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, is JE Installatie eveneens bevoegd de verplichting tot afgifte van die zaken op te schorten totdat Opdrachtgever heeft voldaan aan alle opeisbare vorderingen die JE Installatie – al dan niet krachtens het in dit artikel bepaalde – heeft op Opdrachtgever. 
 5. Ingeval Opdrachtgever anderszins, uit welke hoofde dan ook, tekortschiet in de nakoming van diens verplichtingen jegens JE Installatie of vanwege enige andere grond jegens JE Installatie aansprakelijk mocht zijn, is JE Installatie eveneens gerechtigd de (af)levering van zaken op te schorten dan wel haar retentierecht uit te oefenen conform het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel.
 6. Onverminderd alle overige rechten die JE Installatie toekomen ingeval Opdrachtgever weigert de afgeleverde zaken af te nemen of weigert mee te werken aan de bezorging daarvan, is JE Installatie bevoegd vrijelijk en voor rekening en risico van Opdrachtgever over deze opgeslagen zaken te beschikken alsmede eventuele inkomsten uit verkopen van die zaken te verrekenen met al hetgeen Opdrachtgever aan JE Installatie is verschuldigd, uit welke hoofde dan ook.

Artikel 9. Niet-toerekenbare tekortkoming

 1. De levertijd of overeengekomen termijn voor het verrichten van andere diensten / het werk door JE Installatie wordt verlengd met de periode, gedurende welke JE Installatie door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen. 
 2. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid die JE Installatie redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien, waarop JE Installatie geen invloed heeft althans die zich redelijkerwijze aan de macht van JE Installatie onttrekt. Van overmacht aan de zijde van JE Installatie in ieder geval, doch niet uitsluitend, sprake indien JE Installatie na de totstandkoming van de Overeenkomst verhinderd wordt aan een of meerdere verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van (in zowel binnen- als buitenland): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, epidemieën, pandemieën, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie of aanlevering van grondstoffen, vertraging tijdens het transport, nietwerkbare omstandigheden, ziekte, arbeidsongeschiktheid of uitval van personeel (al dan niet voor onbepaalde duur), alles zowel in het bedrijf van JE Installatie, Opdrachtgever als bij derden van wie JE Installatie de benodigde diensten, zaken of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van JE Installatie ontstaan en feiten en omstandigheden waarbij van JE Installatie in gemoede niet kan worden gevergd dat zij aan haar verplichtingen dient te voldoen.
 3. Pas indien door overmacht de levering van zaken of diensten of uitvoering van werkzaamheden meer dan 3 maandenwordt vertraagd, zijn zowel JE Installatie als Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst als beëindigd te beschouwen door middel van een aan de andere partij gerichte schriftelijke beëindigingsverklaring. De Overeenkomst is geëindigd zodra de in de tweede volzin bedoelde beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt. Alsdan heeft JE Installatie recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten en /of (het pro rata gedeelte van de) prijs van de geleverde zaken/diensten/uitgevoerde werk, tot het moment waarop de beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt. Indien JE Installatie van deze bevoegdheid gebruik maakt, dan zal JE Installatie in geen geval tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden zijn.
 4. Ingeval door overmacht de door JE Installatie resterende te leveren zaken of te leveren diensten of uit te voeren werk meer dan 3 maandenworden vertraagd, is Opdrachtgever niettemin gehouden de overeengekomen vergoeding / de daarop betrekking hebbende facturen aan JE Installatie te voldoen voor de zaken of diensten/werkzaamheden die reeds door JE Installatie zijn geleverd dan wel zijn verricht alsmede voor dat deel van de werkzaamheden of zaken dat ten gevolge van die overmacht niet meer kunnen worden afgemaakt of voor aflevering gereed kunnen worden tot het moment waarop de overmacht is ingetreden. 

Artikel 10. Garantie, rechten van Opdrachtgever bij non-conformiteit, aansprakelijkheid voor schade JE Installatie en vrijwaring

Ingeval de door JE Installatie (af)geleverde zaken of door haar verrichte diensten/werkzaamheden niet mochten beantwoorden aan hetgeen Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst mocht verwachten dan wel ingeval JE Installatie uit hoofde van een garantie dan wel uit enige andere hoofde jegens Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van JE Installatie beperkt overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.

 1. JE Installatie garandeert dat de door haar afgeleverde zaken, in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden zoals de fabrikant/producent dat doet, gedurende de door de fabrikant/producent gehanteerde garantietermijn na (af)levering vrij zullen zijn van gebreken dan wel vrij zullen zijn van enige tekortkoming. Deze garantie geldt echter niet indien sprake is van faillietverklaring van de fabrikant/producent, het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling op de fabrikant/producent, liquidatie van de zaken van de fabrikant/producent, indien de fabrikant/producent anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest of wanneer JE Installatie door andere omstandigheden of op enig ander wijze geen rechten kan ontlenen aan de door de fabrikant/producten afgegeven garantie. 
  JE installatie garandeert het/de door haar verrichte werk/diensten en de deugdelijkheid van de door haar gebruikte materialen en constructies tot zes maanden nadat het werk/de dienst is verricht c.q. de materialen en constructies zijn gebruikt. 
 2. Ingeval Opdrachtgever aanspraak kan maken op de garantie als bedoeld in lid 1 van dit artikel, dan behelst deze garantie uitsluitend het recht op kosteloos herstel of vervanging van het geleverde of gepresteerde. JE Installatie blijft daarnaast bevoegd de factuur te crediteren onder teruggave van de koopprijs.
 3. Opdrachtgever heeft slechts aanspraak op garantie als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel onder de voorwaarde dat deze diens verplichtingen jegens JE Installatie tijdig en behoorlijk nakomt.
 4. Ingeval Opdrachtgever na afloop van de garantietermijnen als bedoeld in lid 1 van dit artikel aantoont dat het door JE Installatie geleverde niet beantwoordt aan de Overeenkomst of aantoont dat JE Installatie anderszins tekortschiet, heeft Opdrachtgever eveneens uitsluitend recht op kosteloos herstel of vervanging van het geleverde. 
 5. Opdrachtgever heeft géén aanspraak op garantie als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel indien JE Installatie aantoont dat de geconstateerde gebreken zijn veroorzaakt door onjuist of ondeskundig gebruik of door een onjuiste toepassing van de geleverde zaken door Opdrachtgever of door derden. 
 6. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen vervalt de aanspraak op garantie voor Opdrachtgever indien deze de door JE Installatie geleverde zaken doorverkoopt aan een derde dan wel indien Opdrachtgever zelf enige wijzigingen in die zaken aanbrengt / laat aanbrengen of deze zaken op enige wijze monteert of implementeert of zelf repareert of dit door een derde laat uitvoeren.
 7. JE Installatie is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door Opdrachtgever of derden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld / bewuste roekeloosheid van JE Installatie of van diens tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevenden, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde. Voor zover JE Installatie buiten opzet of grove schuld / bewuste roekeloosheid aansprakelijk mocht zijn of kan worden gehouden voor schade, ongeacht de grondslag daarvan, dan gelden daarvoor tevens de beperkingen als omschreven in de volgende leden van dit artikel.
 8. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen JE Installatie verzekerd is en slechts voor zover de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat, dan wel die schade waartegen JE Installatie redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn gelet op de in de branche van JE Installatie  geldende gebruiken. Daarbij gelden de navolgende beperkingen en situaties waarin in ieder geval géén sprake is van opzet of grove schuld / bewuste roekeloosheid als bedoeld in lid 7 van dit artikel en is de aansprakelijkheid van JE Installatie, ongeacht of de schade verzekerd is dan wel of de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat en ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, beperkt als volgt:
  a) JE Installatie is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan of veroorzaakt door de haar (af)geleverde zaken, voortvloeiende uit het (al dan niet ondeskundig) gebruik dan wel de eventuele ongeschiktheid van die zaken zelf, alsmede voor het gebruik van specifieke zaken, materialen, onderdelen of constructies die – al dan niet in afwijking van de geldende voorschriften – door of namens Opdrachtgever uitdrukkelijk – worden voorgeschreven, dan wel door deze ter beschikking zijn gesteld aan JE Installatie of aan door JE Installatie ingeschakelde derden;
  b) JE Installatie is nimmer aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever of derden die, direct of indirect, voortvloeit uit de door of namens JE Installatie mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen dan wel voortvloeit uit nalaten dan wel het niet, niet deugdelijk of niet tijdig treffen van voorzorgsmaatregelen door JE Installatie of haar leidinggevenden;
  c) ingeval van mondelinge door of namens JE Installatie verstrekte informatie is JE Installatie nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie;
  d) JE Installatie is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door derden verrichte werkzaamheden, waaronder – doch niet uitsluitend – verstaan: montage- en installatiewerkzaamheden, ook al heeft JE Installatie Opdrachtgever geadviseerd met de desbetreffende derde een overeenkomst te sluiten;
  e) JE Installatie is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door JE Installatie verrichte werkzaamheden welke voortvloeien uit een door een derde verstrekte tekening;
  f) JE Installatie is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan in verband met asbest;
  g) JE Installatie is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan in verband met een aantasting van het milieu. Met milieuaantasting wordt bedoeld: de uitstoot, lozing, doorsijpelen, loslating of ontsnapping van een vloeibare, vaste of gasvormige stof, voor zover die een prikkelende, besmettende, bederf veroorzakende of verontreinigende werking heeft in of op de bodem, het oppervlaktewater of een al dan niet ondergronds(e) water(gang);
  h) JE Installatie is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan zaken die door JE Installatie of onder haar verantwoordelijkheid  zijn (op)geleverd;voor schade en kosten die verband houden met het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van de door JE Installatie of onder haar  verantwoordelijkheid uitgevoerde werkzaamheden; voor schade en kosten die verband houden met het alsnog verrichten van de door JE Installatie of onder haar verantwoordelijkheid uit te voeren werkzaamheden; voor schade en kosten die verband houden met het terugroepen, vervangen, verbeteren of herstellen van zaken die door of onder de verantwoordelijkheid van JE Installatie  zijn (op)geleverd;
  i) ingeval van aansprakelijkheid op grond van dit artikel, is JE Installatie nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan de netto factuurwaarde van de desbetreffende koop, aflevering, bezorging of verrichte dienst/verrichte werkzaamheden, zulks met een maximum van  € 5.000,00;
  j) niet voor vergoeding komt in aanmerking zogenoemde bedrijfsschade en/of gevolgschade en/of immateriële schade. Hieronder wordt uitdrukkelijk doch niet uitsluitend, verstaan: alle vermogensschade of ander nadeel die de door JE Installatie verrichte diensten/werkzaamheden en/of (af)geleverde zaken hebben toegebracht aan andere zaken of personen, aanspraken van derden, alsmede alle schade die Opdrachtgever of derden lijden als gevolg van (in zowel binnen- als buitenland): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, aardbeving, vulkanische uitbarsting, pandemieën, epidemieën, milieuaantasting, asbest, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie of aanlevering van grondstoffen, vertraging tijdens het transport, niet-werkbare omstandigheden, ziekte, arbeidsongeschiktheid of uitval van personeel (al dan niet voor onbepaalde duur), alles zowel in het bedrijf van JE Installatie, Opdrachtgever als bij derden van wie JE Installatie de benodigde diensten, materialen, zaken of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer. Opdrachtgever dient zich desgewenst zelf tegen deze schades te verzekeren; en
  k) de door JE Installatie te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade. In dit kader wordt uitdrukkelijk afgeweken van hetgeen is bepaald in artikel 6:109 lid 2 BW.
 9. Opdrachtgever vrijwaart JE Installatie, alsmede de door haar ingeschakelde derde(n), voor enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade ten gevolge van het gebruik of toepassing van de geleverde zaken of de door JE Installatie verrichte diensten/werkzaamheden.
 10. Indien Opdrachtgever één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Opdrachtgever – zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim en volledig aansprakelijk voor alle schade die JE installatie en de door JE Installatie ingeschakelde derde(n) daardoor lijdt/lijden, zulks onverminderd de overige rechten en bevoegdheden van JE Installatie op grond van de wet of op grond van deze algemene voorwaarden. 
 11. Eventuele op aansprakelijkheid van JE Installatie gebaseerde rechtsvorderingen en verweren dienen – op straffe van verval van dit recht – door Opdrachtgever te worden ingesteld binnen één jaar nadat Opdrachtgever met de ontstane schade bekend is geworden dan wel had behoren te zijn.

Artikel 11. Reclames en oplevering

 1. Onder reclames worden verstaan: een beroep van Opdrachtgever op het feit dat de door JE Installatie  afgeleverde zaken of verrichte diensten / werkzaamheden niet aan de Overeenkomst beantwoorden, daaronder mede begrepen zichtbare en niet-direct zichtbare gebreken aan het geleverde of gepresteerde.
 2. Opdrachtgever is verplicht ingeval van aflevering of bezorging, alle afgeleverde of bezorgde zaken, inclusief verpakking, terstond bij aflevering of bezorging te tellen, meten, wegen en te controleren op uiterlijke tekortkomingen, beschadigingen en op overige zichtbare gebreken alsmede zo spoedig mogelijk daarna te controleren op niet-direct zichtbare gebreken alvorens die zaken op te slaan, door te leveren of anderszins te gebruiken. Door of namens Opdrachtgever in gebruik genomen zaken worden geacht in ieder geval vrij van zichtbare gebreken door JE Installatie te zijn (af)geleverd.
 3. Opdrachtgever is verplicht eventuele reclames naar aanleiding van de controles als bedoeld in lid 2 van dit artikel voor zichtbare gebreken binnen 3 werkdagen na aflevering of bezorging schriftelijk en onder een duidelijke omschrijving van de gebreken dan wel reclames aan JE Installatie kenbaar te maken. Reclames als bedoeld in de eerste volzin die worden ingediend nadat de termijn van 2 werkdagen is verstreken, hoeft JE Installatie niet meer in behandeling te nemen.
 4. Voor niet- (direct) zichtbare gebreken aan het afgeleverde, uitgevoerde of bezorgde, geldt dat Opdrachtgever reclames schriftelijk bij JE Installatie dient in te dienen binnen 7 werkdagen nadat deze gebreken door Opdrachtgever zijn geconstateerd dan wel redelijkerwijze hadden behoren te worden geconstateerd. 
 5. Tijdig (en op de juiste wijze) bij JE Installatie ingediende reclames geven, voor zover mogelijk, Opdrachtgever niet het recht de betaling van de koopprijs / vergoeding op te schorten of te verrekenen, noch de bevoegdheid de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 6. Ingeval de reclame door JE Installatie gegrond wordt verklaard, is JE Installatie slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden. Retourzendingen zijn zonder voorafgaande instemming van JE Installatie niet toegestaan dan wel verplichten JE Installatie geenszins automatisch tot vervanging, herstel of creditering over te gaan.
 7. Eventuele op ingediende reclames gebaseerde rechtsvorderingen en verweren dienen – op straffe van verval van dit recht – door Opdrachtgever te worden ingesteld binnen 1 jaar nadat Opdrachtgever met het gebrek bekend is geworden dan wel bekend had behoren te zijn. 

Artikel 12. Betaling

 1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient een factuur van JE Installatie binnen 14 dagen na de factuurdatum te bijgeschreven op een door JE Installatie aangewezen bankrekening. 
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd op de betalingen enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 3. De betaling door Opdrachtgever is pas voltooid op het moment dat het volledig verschuldigde bedrag op de door JE Installatie aangewezen bankrekening is bijgeschreven. Opdrachtgever is, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim van af de eerste dag nadat de overeengekomen dan wel geldende betalingstermijn is verstreken. 
 4. Vanaf de eerste dag dat Opdrachtgever op grond van de voorgaande leden van dit artikel in verzuim is geraakt, is Opdrachtgever de alsdan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd over het verschuldigde geldbedrag voor iedere maand of een gedeelte daarvan waarmee de vervaldag wordt overschreden.
 5. Indien Opdrachtgever niet tijdig of niet volledig aan diens betalings- of afnameverplichting voldoet en op grond daarvan in verzuim is geraakt, is JE Installatie bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval is Opdrachtgever aansprakelijk voor de door JE Installatie  geleden schade, onder meer bestaande uit geleden verlies, winstderving en transportkosten.
 6. Indien JE Installatie bij het in verzuim geraken van Opdrachtgever tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen sommaties, nadere aanmaningen of incassomaatregelen door of namens JE Installatie (zelf) getroffen, komen de kosten daarvan volledig voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 500,00.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle afgeleverde of bezorgde of nog te leveren dan wel te bezorgen zaken blijven in eigendom van JE Installatie, totdat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen prijs heeft voldaan en aan alle overige verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden volledig heeft voldaan.
 2. Zolang de eigendom van de zaken nog niet op Opdrachtgever is overgegaan, is deze – buiten het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening – niet bevoegd de aan hem afgeleverde / bezorgde zaken te verkopen, te leveren, geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verpanden of anderszins met rechten van derden te bezwaren.
 3. Vanaf het moment dat Opdrachtgever ingevolge artikel 12 van deze algemene voorwaarden of anderszins in verzuim is geraakt of JE Installatie goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in verzuim zal geraken, is JE Installatie bevoegd de aan Opdrachtgever afgeleverde / bezorgde zaken, zonder voorafgaande ingebrekestelling, terug te vorderen. Opdrachtgever is verplicht deze zaken op de eerste vordering van JE Installatie onverwijld aan JE Installatie terug te geven en daarvoor de noodzakelijke / vereiste medewerking te verlenen, waaronder uitdrukkelijk mede wordt begrepen het verschaffen van vrije toegang op / in plaatsen of gebouwen in de ruimste zin des woords. De kosten die in verband met deze teruggave worden gemaakt, komen geheel voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Na een terugname als bedoeld in lid 3 van dit artikel zal Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, die in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijk overeengekomen prijs verminderd met alle kosten die in verband met de terugname zijn gemaakt.
 5. Opdrachtgever is, zolang de eigendom van de afgeleverde / bezorgde zaken nog niet aan hem is overgegaan doch wel reeds de feitelijke macht daarvan heeft verkregen, verplicht gedurende die periode ervoor te zorgen dat die zaken in dezelfde staat en kwaliteit blijven als waarin zij verkeerden op het moment van aflevering of bezorging, alsmede ervoor te zorgen dat deze zaken ten gunste van het eigendomsrecht van JE Installatie individualiseerbaar zijn en zullen blijven.
 6. Opdrachtgever is verplicht de afgeleverde / bezorgde zaken als bedoeld in lid 5 van dit artikel tegen brand, ontploffings- en waterschade alsook tegen diefstal te verzekeren en de polissen daarvan, op eerste verzoek, aan JE Installatie ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is JE Installatie gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt Opdrachtgever zich ertoe jegens JE Installatie zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in het kader van het daadwerkelijk verkrijgen van de penningen nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

Artikel 14. Eigendommen JE Installatie

 1. Alle zaken, inclusief materialen en onderdelen die JE Installatie of door JE Installatie ingeschakelde derde(n) ter uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, blijven te allen tijde in eigendom van JE Installatie of de derde(n). JE Installatie behoudt zich te allen tijde het recht voor deze zaken terug te nemen, waarbij Opdrachtgever gehouden is die zaken op eigen kosten en op eerste verzoek aan JE Installatie te retourneren. 
 2. Opdrachtgever dient de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken afzonderlijk op te slaan en als zijnde eigendom van JE Installatie of de derde(n) te kenmerken of te waarmerken.
 3. Ingeval aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken als bedoeld in lid 1 van dit artikel vervangen of hersteld moeten worden, is Opdrachtgever gehouden de daarmee gepaard gaande kosten aan JE Installatie te vergoeden.
 4. Bij overtreding van één van de verplichtingen in de voorgaande leden, is Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 500,– per overtreding verschuldigd aan JE Installatie, te vermeerderen met een bedrag van € 250,– voor iedere dag dat een overtreding voortduurt, alles onverminderd het recht op nakoming en aanvullende schadevergoeding. De wettelijke (handels)rente ex de artikelen 6:119 of 6:119a BW over de boete is eveneens direct en ineens opeisbaar.

Artikel 15. Ontbinding

 1. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan één of meerdere van zijn verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of de opdrachtbevestiging of de Overeenkomst voldoet, is JE Installatie gerechtigd de Overeenkomst, of een gedeelte daarvan dat nog moet worden uitgevoegd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden en het door haar geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen. Dit, onverminderd het recht van JE Installatie op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan.
 2. In de gevallen als genoemd in lid 1 van dit artikel, is iedere vordering die JE Installatie heeft op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

Artikel 16. Intellectuele eigendom, auteursrechten en publiciteit

 1. Alle door JE Installatie verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen en dergelijke zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van JE Installatie worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of ter kennisneming van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de stukken het tegendeel blijkt.
 2. JE Installatie is gerechtigd om de door haar geleverde / vervaardigde zaken of verleende diensten met naam, merk, reclameboodschap of andere uiting van Opdrachtgever af te beelden in catalogi, reclamedrukwerk, publicaties, advertenties of deze tijdens beurzen en tentoonstellingen te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever of derden. Dit, zonder dat JE Installatie daarvoor enigerlei vergoeding aan Opdrachtgever of een derde is verschuldigd.

Artikel 17. Wijzigingen  

 1. JE Installatie is bevoegd eenzijdig wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde bepalingen treden na een termijn van 14 dagen, na bekendmaking aan Opdrachtgever, in werking.
 2. Van toepassing is steeds de laatst opgestelde versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment dat de opdrachtbevestiging aan Opdrachtgever werd verzonden dan wel de Overeenkomst tot stand kwam. 

Artikel 18. Rechtsmacht, toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Uitsluitend de Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.
 2. Op de tot stand gekomen Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 3. De rechter, de Kantonrechter daaronder begrepen, van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo  is met uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen JE Installatie en Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders en dwingendrechtelijk voortvloeit uit de wet of internationale verdragen.